Link to homepage

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer van de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 4 Auteursrecht

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren en dergelijke, auteursrecht. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geven.

Artikel 5 Annulering door de opdrachtgever

1. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de overeengekomen training/coaching wordt door de opdrachtnemer 100% van de aan de training/coaching verbonden kosten in rekening gebracht.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 6 Workshops en trainingen open inschrijving

  1. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en de factuur voor de workshop. Indien u door bijzondere omstandigheden verhinderd bent om aan de workshop deel te nemen, kunt u zich laten vervangen door een collega. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
  2. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname het programma tot 14 dagen voor aanvang te annuleren. Uiteraard ontvangt u het inschrijfgeld dan wel terug.

Artikel 7 Kosten

1. De kosten van training en coaching worden berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond) of per uur. Het tarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.
2. Voorbereidingskosten voor een training of coaching worden alleen gedeclareerd indien hierover met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt.
3. De kosten worden gedeclareerd voor aanvang van de training of coaching, tenzij anders overeengekomen.
4. De betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn.
5. Bij afwijking van de betalingstermijn zal opdrachtgever over het het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente.
6. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
2. Opdrachtnemer biedt in geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, indien mogelijk, een alternatief aan.
3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst YPROVOKA en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van YPROVOKA.

 

Yprovoka is een onderneming van Yvonne Knape, www.coachingtraining.nl